โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับคนพิการ (Up Skill,Re Skill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับคนพิการ (Up Skill,Re Skill) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 7 มีนาคม 2566
เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบให้ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา โดยดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เดินหน้าเร่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพิการสู่การเข้าถึงอาชีพโดยการบูรณการหลักสูตระยะสั้นที่สอดคล้องต่อการพัฒนาอาชีพสำหรับผู้เรียนพิการแต่ละประเภท
🔹️ ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2566
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
🔶️ดร.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี (ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคใต้2) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและนโยบายจุดเน้นในการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มุ่งเน้นขยายโอกาสทางการศึกษา ในประเด็นการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยคำนึงถึงสิทธิและเข้าถึงโอกาสที่เสมอภาคกันในการได้รับการศึกษา และสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้อย่างเท่าเทียม โดยมีวิทยาลัยที่พร้อมดำเนินการขับเคลื่อนเข้าร่วม ทั้งสิ้น 7 แห่ง
🔹️1. วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
🔹️2. วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
🔹️3. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
🔹️4. วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
🔹️5. วิทยาลัยเทคนิคสตูล
🔹️6. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
🔹️7. วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart