โครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถานศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้

โครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถานศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้

วันที่ 20 มีนาคม 2566
นายจรูญ ชูสังข์ เข้าร่วม”โครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถานศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้”ตามที่ คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคใต้ (พ.ส.น.อ. ภาคใต้)ได้ขอความอนุเคราะห์ให้วอทยาลัยสารพัดช่างตรัง เป็นสถานที่ในการจัดการอบรม โครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถานศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ใน
ระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2566 ณ อาคารแก้มลิงเมืองตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart