เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ลงวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) นั้น บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยสารพัด ช่างตรังโดยได้รับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ เลือกสรร ตามรายชื่อ

.
ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart