วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / พันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัย

มุ่งคุณธรรม  ล้ำเลิศวิชา  พัฒนาชีวิต

วิสัยทัศน์

จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพสู่สากล

พันธกิจ

  1. จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล
  2. บริการวิชาการและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart