ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายบุญส่งศิลปะ

นายบุญส่ง ศิลปะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางบุษกร จันทร์กอง

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายอภิมล ช่วยเกลี้ยง

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางณิชาภา หนูขวัญ

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวไอลดา หลีนะ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสิริพร ชุมคง

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายวิระ รักษาสรณ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart