ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายบุญส่งศิลปะ

นายบุญส่ง ศิลปะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Tel. 082-195-1478

นางบุษกร จันทร์กอง

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

Tel. 096-385-8136

นางสาวสุนิสา ทองขาว

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

Tel. 084-186-7209

นายอภิมล ช่วยเกลี้ยง

หัวหน้างานความร่วมมือ

Tel. 086-470-2517

นายอนิวัฒน์ ชมเชย

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

Tel. 063-883-9071

นายวิระ รักษาสรณ์

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

Tel. 081-990-1478

นางณิชาภา หนูขวัญ

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

Tel. 080-293-7289

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart