ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นางสุภา สุวรรณพันธ์

ลูกจ้างประจำ

นางศรีอาภรณ์ ด้วงนุ้ย

ลูกจ้างประจำ

นายผล ตะหมัง

ลูกจ้างประจำ

นายวัชระ ท่าจีน

ครูพิเศษสอน

นางวีรา โปซิว

ครูพิเศษสอน

นายสมเกียรติ ณ ถลาง

ครูพิเศษสอน

นางสาวธนพร แก้วสอน

ครูพิเศษสอน

นางสาวอัธยา คงเพ็ง

ครูพิเศษสอน

นางสาวสุนิสา ทองขาว

ครูพิเศษสอน

นางสาวนุชนารถ ชอบชูผล

ครูพิเศษสอน

นางสาวจุฑามาศ สุวรรณบวร

ครูพิเศษสอน

นางพรทิพย์ พริกหอม

ครูพิเศษสอน

นางสาวพิมวิวรรณ์ แจ่มใส

ครูพิเศษสอน

นางสาววิลาวัลย์ เกศรัต

ครูพิเศษสอน

นางสาวอังคณา ต้องชู

ครูพิเศษสอน

นางสาวปุณยาพร สกุลมาก

ครูพิเศษสอน

นายปิยวัช พริกหอม

ครูพิเศษสอน

นายสมเกียรติ ธนูศิลป์

เจ้าหน้าที่

นายอัฐพล หลงละเลิง

เจ้าหน้าที่

นายสอน เซ่งย่อง

เจ้าหน้าที่

นายนพพร เพ็ชรสิริ

เจ้าหน้าที่

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart