ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นางสุภา สุวรรณพันธ์

ลูกจ้างประจำ

นางศรีอาภรณ์ ด้วงนุ้ย

ลูกจ้างประจำ

นางสาวสุนิสา ทองขาว

พนักงานบริหารทั่วไป

นางสาวรัตนาวลี หนูบูรณ์

ครูพิเศษสอน

นางสาววรรณภา ขุนเจริญ

ครูพิเศษสอน

นายกฤษฎี เหล่าสกุล

ครูพิเศษสอน

นางสาวธนพร แก้วสอน

ครูพิเศษสอน

นายผล ตะหมัง

ครูพิเศษสอน

นายกฤตพล เพชร์สนั่น

ครูพิเศษสอน

นางสาวนุชนารถ ชอบชูผล

ครูพิเศษสอน

นางสาวจุฑามาศ สุวรรณบวร

ครูพิเศษสอน

นางพรทิพย์ พริกหอม

ครูพิเศษสอน

นางสาวพิมวิวรรณ์ แจ่มใส

ครูพิเศษสอน

นางสาววิลาวัลย์ เกศรัต

ครูพิเศษสอน

นางสาวอังคณา ต้องชู

ครูพิเศษสอน

นายจรุง ปานยัง

ครูพิเศษสอน

นายปิยวัช พริกหอม

ครูพิเศษสอน

นายสมเกียรติ ธนูศิลป์

เจ้าหน้าที่

นายอัฐพล หลงละเลิง

เจ้าหน้าที่

นายสอน เซ่งย่อง

เจ้าหน้าที่

นายนพพร เพ็ชรสิริ

เจ้าหน้าที่

นางมนัสชนก แซ่ลิ่ม

เจ้าหน้าที่

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart