ฝ่ายวิชาการ

นางหทัยชนก อนุกูลพันธ์

นางหทัยชนก อนุกูลพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
Tel. 091-037-4998

นายอภิมล ช่วยเกลี้ยง

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
Tel. 086-470-2517

นายวิทยา ศุขศรี

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
Tel. 086-951-4516

นางอริสา ไทยนุกูล

หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
Tel. 086-686-1803

นายประเสริฐ ดำทิพย์

หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวยตัดผมชาย
Tel. 089-873-8956

นางณิชาภา หนูขวัญ

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
Tel. 080-293-7289

นางยุพิน ทองมณี

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
Tel. 086-943-4134

นายชยุต คงเมือง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายฐานันทร์ อุยสุย

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายวัชระ ท่าจีน

หัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์

นางวีรา โปซิว

หัวหน้าแผนกวิชาผลิตภัณฑ์จากผ้า

นางสาวธนาพร แก้วสอน

หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart