ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

people

นายวิระ รักษาสรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

นายศราวุธ แก้วฉิมพลี

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางอริสา ไทยนุกูล

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายโกวิทอาจกูล

นายโกวิท อาจกูล

หัวหน้างานปกครอง

นางดุษฎี สุวรรณพัฒน์

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายประเสริฐ ดำทิพย์

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นางบุษกร จันทร์กอง

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart