ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง   เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เดิมคือ  “โรงเรียนสารพัดช่างตรัง”  จัดตั้งเมื่อ วันที่  2 สิงหาคม  2527  ในสมัยที่ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยตั้งอยู่ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคตรังและวิทยาลัยการอาชีพตรัง   มีเนื้อที่ประมาณ  10 ไร่เศษ เมื่อวันที่  7 มิถุนายน  2534  ได้รับการยกฐานะเป็น  “วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง”  และต่อมาในปี  พ.ศ. 2540   วิทยาลัยสารพัดช่างตรังได้ประสานไปยังกรมอาชีวศึกษา เพื่อขออนุมัติย้ายที่ตั้งใหม่  โดยขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนาตาล่วง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่   ได้เปิดทำการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง แห่งใหม่นี้  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2545  โดยเปิดทำการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไป  รวมถึงหลักสูตรเสริมวิชาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมและประถมศึกษา

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart