ประกาศผ่านการเลือกสรร ครู

ประกาศผ่านการเลือกสรร ครู

ประกาศผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ลงวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัคร 

บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) นั้น 

บัดนี้ การเลือกสรรของวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยสารพัดช่างตรังโดยได้รับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ 

เลือกสรรตามรายชื่อดังนี้ 

รหัสวิชา ๒๐๓ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 

รหัสวิชา ๓๑๑ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยี

.
ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart