ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายบุญสม พึ่งปาน ตั้งแต่ปี 2527 – 2533
2 นายวิเชียร อ่อนประเสริฐ ตั้งแต่ปี 2533 – 2536
3 นายณรงค์ แก่นแท่น ตั้งแต่ปี 2536 – 2539
4 นายสุพล สวัสดี ตั้งแต่ปี 2539 – 2545
5 นายสุรัตน์ ตันสันติวงศ์ ตั้งแต่ปี 2545 – 2549
6 นายอุทิศ ลิ่มสุวรรณ์ ตั้งแต่ปี 2550 – 2553
7 นายอำนวย นวลจันทร์ ตั้งแต่ปี 2553 – 2554
8 นายสิริยุค วัฒนสุนทร ตั้งแต่ปี 2554 – 2556
9 นายโสภณ ชัยภักดี ตั้งแต่ปี 2556 – 2559
10 นายจรูญ ชูสังข์ ตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart