ข้อมูลบุคลากร

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 0892906523
นายวิระ รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 0819901478
นายบุญส่ง ศิลปะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 0821959829
นางหทัยชนก อนุกูลพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0910374998
นายฐานันทร์ อุยสุย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 0801411881

ฝ่ายวิชาการ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางหทัยชนก อนุกูลพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
0910374998
นายอภิมล ช่วยเกลี้ยง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 0864702517
นายวิทยา ศุขศรี หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 0869514516
นางอริสา ไทยนุกูล หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 0866861803
นายประเสริฐ ดำทิพย์ หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวยตัดผมชาย 0898738956
นางณิชาภา หนูขวัญ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 0802937289
นางยุพิน ทองมณี หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 0869434134
นายชยุต คงเมือง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายฐานันทร์ อุยสุย หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นายวัชระ ท่าจีน หัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
นางวีรา โปซิว หัวหน้าแผนกวิชาผลิตภัณฑ์จากผ้า
นางสาวธนาพร แก้วสอน หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายฐานันทร์ อุยสุย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 0801411881
นางยุพิน ทองมณี หัวหน้างานบัญชี 0869434134
นางวารุณี ปิยัง

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายวิระ รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นายศราวุธ แก้วฉิมพลี หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางอริสา ไทยนุกูล หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายโกวิท อาจกูล หัวหน้างานปกครอง
นางดุษฎี สุวรรณพัฒน์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายประเสริฐ ดำทิพย์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางบุษกร จันทร์กอง หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายบุญส่ง ศิลปะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางบุษกร จันทร์กอง หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายอภิมล ช่วยเกลี้ยง หัวหน้างานความร่วมมือ
นางณิชาภา หนูขวัญ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวไอลดา หลีนะ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสิริพร ชุมคง หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายวิระ รักษาสรณ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางสุภา สุวรรณพันธ์ ลูกจ้างประจำ
นางศรีอาภรณ์ ด้วงนุ้ย ลูกจ้างประจำ
นายผล ตะหมัง ลูกจ้างประจำ
นายวัชระ ท่าจีน ครูพิเศษสอน
นายวีรา โปซิว ครูพิเศษสอน
นายสมเกียรติ นถลาง ครูพิเศษสอน
นางสาวธนพร แก้วสอน ครูพิเศษสอน
นางสาวอัธยา คงเพ็ง ครูพิเศษสอน
นางสาวสุนิสา ทองขาว ครูพิเศษสอน
นางสาวนุชนารถ ชอบชูผล ครูพิเศษสอน
นางสาวจุฑามาศ สุวรรณบวร ครูพิเศษสอน
นางพรทิพย์ พริกหอม ครูพิเศษสอน
นางสาวพิมวิวรรณ์ แจ่มใส ครูพิเศษสอน
นางสาววิลาวัลย์ เกศรัต ครูพิเศษสอน
นางสาวอังคณา ต้องชู ครูพิเศษสอน
นางสาวปุณยาพร สกุลมาก ครูพิเศษสอน
นายปิยวัช พริกหอม ครูพิเศษสอน
นายสมเกียรติ ธนูศิลป์ เจ้าหน้าที่
นายอัฐพล หลงละเลิง เจ้าหน้าที่
นายสอน เซ่งย่อง เจ้าหน้าที่
นายนพพร เพ็ชรสิริ เจ้าหน้าที่

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart