กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรูปแบบห้องเรียนอาชีพ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรูปแบบห้องเรียนอาชีพ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรูปแบบห้องเรียนอาชีพ
ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
“โรงเรียนบูรณะรำลึก”
ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการแก้มลิมเมืองตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart