การอบรมโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

การอบรมโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันที่ 24 กันยายน 2566
นายจรูญ ชูสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เป็นประธาน การอบรมโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมี นายไพรัตน์ พรมมา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรในโครงการ
.
ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2566
.
ณ ศูนย์วิทยาบริการแก้มลิงเมืองตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart