การประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง

การประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง

วันที่ 7 มิถุนายน 2566
การประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart