การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) โดยเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2565

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) โดยเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยสารพัดช่างตรังเดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
โดยเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชา : คหกรรมสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ทักษะอาหารจานเดียวหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ผัดไทยกุ้งสด”
.
✨ ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาวดวงกมล ชัยพรหม
นางสาวนันท์นภัส ธนวัชร์สุขเลิศ
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3
.
✨โดยมี นางณิชาภา หนูขวัญ เป็นครูควบคุมทีมการแข่งขัน
.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ สาขาเทคนิคยานยนต์
✨ ขอแสดงความยินดี กับ
นายอรุณชัย เพ็งสุขศรี
นายยิสระ โสวิภาค
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
.
✨โดยมี นายชยุต คงเมือง เป็นครูควบคุมทีมการแข่งขัน
.
ประเภทวิชา : คหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
การตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูงมาตรฐาน) ระดับวิชาชีพระยะสั้น
.
✨ ขอแสดงความยินดี กับ
นายวุฒิศักดิ์ ชุมคง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
.
✨โดยมี นายประเสริฐ ดำทิพย์ เป็นครูควบคุมทีมการแข่งขัน
.
ผู้อำนวยการ คณะครู และ บุคคลากร ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน และขอขอบคุณที่เสียสละเวลา ทั้งแรงกาย แรงใจ ในการฝึกฝน และเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ สุดท้ายนี้
“ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้คณะครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง ….
.
☎ติดต่อสอบถาม
งานทะเบียน : โทร 089-7316200
งานประชาสัมพันธ์ : โทร 075-570557
Facebook : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart